Forretningsbetingelser og persondatapolitik

Forretningsbetingelser og persondatapolitik

 Forretningsbetingelser og persondatapolitik for AK Advokatfirma 

1. Indledning 

Disse forretningsbetingelser og persondatapolitik gælder for enhver opgave, som AK Advokatfirma, CVR-nummer 42270261 (herefter ”advokaten”) påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt. 

Advokatens virksomhed er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed, og advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver advokaten advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater. 

2. Opgaven 

Når advokaten påtager sig en ny opgave, udarbejdes der et aftalebrev. Brevet fastslår advokatens forståelse af opgaven, hvilket arbejde advokaten forventer at skulle udføre, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatsen, og om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. Advokaten skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave eller ifølge domstolenes faste salærtakster. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at advokaten kommer dybere ind i sagen, vil advokaten orientere om de ændrede forudsætninger. 

3. Interessekonflikter 

Advokaten påtager sig ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før advokaten påtager sig en opgave, undersøger advokaten mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser advokaten klienten eller klienterne til en anden advokat. 

4. Identitetsoplysninger 

Advokatens virksomhed er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Advokaten har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger, såfremt den enkelte sagstype kræver det. 

5. Honorar 

Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. 

Advokatens honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til; 

  • Det anvendte tidsforbrug, 
  • Hvem, der har medvirket til at løse opgaven, 
  • Opgavens kompleksitet, 
  • Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres, 
  • Den betydning, opgaven har for dig, 
  • Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og 
  • Det opnåede resultat.

 

Advokatens honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg. 

Den kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når advokaten modtager en opgave. Efter anmodning afgiver advokaten gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom advokaten så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget. 

I straffesager er det retten, der senest i forbindelse med sagens afslutning fastsætter størrelsen af honoraret, men et overslag over honoraret vil fremgå af advokatens aftalebrev. Såfremt du dømmes – helt eller delvis i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand – af retten, kan du blive pålagt at skulle betale forsvarersalæret. Dette afregnes efter domstolenes vejledende satser i straffesager beregnet ud fra forsvarerens tidsforbrug i sagen. 

Domstolenes salærtakster kan findes her http://www.lffa.dk/vejl–salaertakster-pr–01-01-2021. 

Salærtaksten er i øjeblikket 2.237,50 kr. inkl. moms. 

Salæret afholdes i første omgang af statskassen. 

Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet helt eller delvist hos dig af staten. 

Salærsatserne er de samme, uanset hvilken advokat der er beskikket. Der kan om størrelse af disse og retningslinjer herfor henvises til afsnittet om vejledende salærtakster på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk. 

6. Betaling 

Almindeligvis udsteder advokaten en faktura, når opgaven er afsluttet. Ved større eller længerevarende opgaver afregnes salæret bagud hver måned medmindre andet er aftalt. 

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler. 

I familie- og strafferetlige sager, hvor der ikke kan beskikkes en advokat, vil der typisk blive afregnet i delfakturaer. Det betyder, at advokaten sender en faktura, når der er udført 2-3 timers arbejde på sagen. Fakturaen skal betales inden for en kort frist. 

Betales fakturaen ikke, forbeholder advokaten sig retten til at udtræde af sagen. 

7. Forudbetaling 

Advokaten forbeholder sig ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, såfremt sagens karakter efter advokatens skøn nødvendiggør det. 

8. Klientmidler 

I det omfang advokaten modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kliente og omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti 

og på samleklientkonto. Advokaten påtager sig intet ansvar for en klientens tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. 

Advokaten har bankkonto i Danske Bank med registrerings- og kontonummer 3409 13214077. 

9. Fortrolighed 

Alle oplysninger, som advokaten modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. 

10. Insiderhandel 

Advokaten er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. 

11. Anvendelse af advokatens rådgivning 

Advokatens rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden advokatens udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er advokaten alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning. 

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som advokaten har udarbejdet til brug for en given sag, mens advokaten har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet. 

12. Opbevaring af sager 

Advokaten fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og advokaten opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik i punkt 13. 

13. Persondatapolitik 

Advokaten er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages som led i behandlingen af en sag. 

I forbindelse med bistanden har advokaten brug for at behandle personoplysninger om klienten, herunder navn, CPR- eller CVR-nr., folkeregisteradresse, telefonnummer, mailadresse m.v. 

I nogle tilfælde behandler advokaten særlige persondata (personfølsomme data) om klienten, der bl.a. omfatter racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsmæssige og seksuelle forhold mv. 

Derudover vil advokaten f.eks. under en straffe- eller familieretlig sag modtage personoplysninger fra politiet, anklagemyndigheden, retten, Familieretshuset og eventuelt fra andre parter i sagen. 

Advokaten behandler disse personoplysninger for at kunne varetage klientens interesser under sagen og for at kunne opfylde de pligter, der påhviler advokaten i sin rådgivning af klienten. 

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder databeskyttelsesforordningen, art. 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra b 

(opfyldelse af kontrakt), litra c (retlig forpligtelse), litra d (beskyttelse af dine eller andre private personers vitale interesser) eller litra f (interesseafvejning). For særlige personfølsomme persondata vil retsgrundlaget være databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a (samtykke), litra c (beskyttelse af dine eller andre private personers vitale interesser) eller litra f (nødvendigt for at et retskrav kan fastlægges), samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. 

Som del af advokatbistanden vil advokaten til tider være forpligtede til at videregive persondata til tredjeparter. Personoplysningerne vil således i straffesager i nødvendigt omfang blive videregivet til politiet, anklagemyndigheden, retten, andre parter i sagen og advokatfirmaets databehandler. I andre sager end straffesager kan det være til modpartens advokater, retten, kreditorer mv. 

Udlevering af persondata til tredjepart vil altid være retligt begrundet og i øvrigt nødvendig for at opfylde dine eller din virksomheds berettigede interesser. 

Advokaten kontrollerer løbende, at klientens persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang det er muligt. Klienten bedes i den forbindelse oplyse om relevante ændringer i sine persondata. 

Personoplysningerne vil blive slettet efter afslutningen af sagen. Dog kan advokaten opbevare personoplysninger i længere tid (op til 10 år), hvis det er nødvendigt af hensyn til anden lovgivning, de advokatetiske regler eller for at kunne bedømme erstatningsspørgsmål m.v. 

Klienten kan ved henvendelse til advokaten få indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har registreret om klienten. Klienten har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. Yderligere oplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside. 

14. Lovvalg og værneting 

Enhver tvist mellem en klient og advokaten skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. 

15. Klager 

Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage. I tilfælde af en tvist om salæret og/eller utilfredshed med en af vores advokaters adfærd, kan der klages over salærets størrelse og/eller adfærd til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Læs mere på www.advokatnaevnet.dk. 

16. Ansvar og forsikringsdækning 

Advokaten er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Söderberg og Partners Forsikring. Advokatens ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 2,5 mio. kr., og gælder uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet. Advokatens ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab. 

Advokaten hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som advokaten har henvist klienten til, ligesom advokaten ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som advoktaen efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.